30

ponad 30 silników gazowych wybudowanych w całym kraju

200
MW

ponad 200 MW mocy zainstalowanej w obiektach kogeneracji gazowej

300
MW

ponad 300 MW mocy zainstalowanej w kotłach węglowych i turbinach parowych

Aktualności

Realizujemy kolejne zadanie modernizacyjne w obszarze instalacji elektrycznych

30-05-2023

Przedsiębiorstwo INTROL Energomontaż Sp. z o.o. realizuje na rzecz jednej z największych spółek branży chemicznej w kraju, prace w ramach inwestycji dotyczącej rozbudowy oraz zwiększenia zdolności produkcyjnych instalacji dyspersji i klejów.

Zadanie obejmuje wykonanie części elektrycznej dla całego projektu, w tym :  dostawę, montaż, uruchomienie instalacji SN oraz nN, dostawę i uruchomienie Rozdzielnicy głównej nN, transformatorów 6/0,4 kV, szynoprzewów 0,4 kV, rozdzielnicy HVAC, rozdzielnicy oświetleniowej i odbiorów nie technologicznych. Ponadto wykonanie instalacji PPOŻ, kompensacja mocy biernej, przemienniki częstotliwości.

Projekt uwzględniał kompleksowe prace w ramach montażu wszystkich tras kablowych wraz z ułożeniem i sprawdzeniem kabli, instalacji gniazd wtykowych i zestawów remontowych, instalacji zasilania systemów ogrzewania, instalacji zasilania gwarantowanego oraz instalacji uziemiającej i odgromowej.


Budowa, dostawa i montaż rozdzielnic głównych

28-04-2023

Przedsiębiorstwo INTROL – Energomontaż sp. z o.o., zrealizowało zadanie inwestycyjne polegające na budowie, dostawie i montażu rozdzielnic głównych.

Nasze przedsiębiorstwo wykonało, dla jednego z naszych klientów dwie rozdzielnice główne w wykonaniu szafowym przyściennym. Szyny główne i aparaty zasilające zostały dobrane na prąd znamionowy: 1RG – 4000A oraz 2RG – 3200A.


Prace w Zakładzie Ciepłowniczym „Czeczott”

5-04-2023

INTROL – ENERGOMONTAŻ sp. z o.o. rozpoczął prace w Zakładzie Ciepłowniczym „Czeczott”, należącym do Spółki WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o. z siedzibą w Brzeszczach.

W dniu 24 lutego 2023 roku INTROL – ENERGOMONTAŻ sp. z o.o. zawarł umowę z WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o. na realizację zadania obejmującego przebudowę głównego węzła ciepła w Zakładzie Ciepłowniczym „Czeczott” w Woli. W ramach zadania zostaną zrealizowane prace w branży instalacyjnej (instalacje zasilania i powrotu wody grzewczej, uzupełniania zładu i podmieszania wraz z zabudową pomp uzupełniających, mieszających oraz obiegowych), budowlanej (podpory kolektorów i rurociągów oraz cokoły fundamentów pomp) oraz elektrycznej i AKPiA. Ponadto Wykonawca uzyska na rzecz Zamawiającego wszelkie niezbędne decyzje, uzgodnienia oraz dopuszczenia i przeprowadzi szkolenie załogi zakładu ciepłowniczego w zakresie eksploatacji przedmiotowego węzła ciepła. Realizacja zadania pozwoli osiągnąć znaczną poprawę efektywności funkcjonowania Zakładu Ciepłowniczego „Czeczott”.


MODERNIZACJA KOTŁÓW W WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP SP. Z O.O. ZREALIZOWANA

20-03-2023

Przedsiębiorstwo INTROL Energomontaż sp. z o.o. zakończyło z sukcesem kolejną realizację, obejmującą modernizację kotłów węglowych OR-50, OR-32 i WR-15 w Elektrociepłowni Mikołaj w Rudzie Śląskiej należącej do WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. Celem zadania było przejście elektrociepłowni z paliwa węglowego na paliwo gazowe.

W grudniu 2022 roku nasze przedsiębiorstwo przekazało do użytkowania kotły OR-50, OR-32 i WR 15 w EC Mikołaj po zrealizowaniu zadania modernizacyjnego, polegającego na przebudowie w/w kotłów rusztowych opalanych węglem na paliwo gazowe. Celem zadania było dostosowanie istniejących kotłów w EC Mikołaj do wymagań prawnych dyrektywy IED i konkluzji BAT. Zadanie obejmowało całość prac projektowych i budowlanych, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, uzgodnień dokumentacji w Urzędzie Dozoru Technicznego, wszelkie konieczne demontaże, wyburzenia, przekładki, dostawę i montaż wewnętrznej instalacji gazowej (w tym palników oraz instalacji towarzyszących), dostawę i zabudowę trzech emitorów spalin wraz z wentylatorami i kanałami spalin, dostawę i montaż elementów systemu sterowania i automatyki (AKPiA) oraz instalacji elektrycznych i teletechnicznych, dostawę i montaż wszystkich rurociągów i kanałów wraz z podparciami, zawiesiami, izolacją, podestami, króćcami pomiarowymi itp. Po zakończeniu prac budowlanych i uzyskaniu pozytywnych decyzji UDT przeprowadzono rozruch mechaniczny i technologiczny instalacji, ruchy próbne i regulacyjne kotłów oraz pomiary odbiorowe potwierdzające osiągnięcie parametrów gwarantowanych przez zmodernizowane kotły. Ponadto prace obejmowały zabezpieczenie istniejących obiektów, prace odtworzeniowe i zagospodarowanie terenu. Zadanie było realizowane w okresie od kwietnia 2021 roku do grudnia 2022 roku a więc w okresie dużej niepewności gospodarczej, wzrostu cen materiałów i usług, związanych ze skutkami pandemii COVID 19 oraz wybuchem wojny na Ukrainie. Mimo niesprzyjającego otoczenia gospodarczego nasze przedsiębiorstwo z sukcesem zrealizowało zlecenie. Wartość kontraktu wyniosła prawie 20 mln złotych netto. Dzięki zrealizowanym modernizacjom infrastruktura techniczna Elektrociepłowni Mikołaj spełnia wyśrubowane wymagania środowiskowe i będzie mogła przez wiele kolejnych lat efektywnie pracować. 


wszystkie aktualności

Zobacz film i poznaj Introl-Energomontaż

Oferujemy usługi w zakresie

Kogeneracja

Generalne wykonawstwo inwestycji

Pracownie projektowe

Instalacje energetyczne

Warsztat mechaniczny

Instalacje elektryczne, automatyka

Warsztat elektryczny

Technika izotopowa

Usługi medyczne