Wykonujemy montaż mechaniczny rurociągów i wszelkich urządzeń technologicznych.


kotłownie parowe
i wodne o mocy
do 50 MW

turbinownie
o mocy do 20 MW

elektrociepłownie
z silnikami gazowymi

biogazownie oraz instalacje
energetycznego
wykorzystania odpadów

stacje
wymienników
ciepła

stacje
uzdatniania
wody

pompownie komunalne,
przemysłowe
i górnicze

instalacje odpylania,
odazotowania
i odsiarczania spalin

instalacje rozładunku,
przygotowania
i transportu biomasy

wszelkiego typu rurociągów
(parowe, wodne, technologiczne)

instalacje transportu
i załadunku popiołów

konstrukcji
stalowych