Szukamy pracowników

* specjalista ds. kontroli jakości

* projektant brażny technologicznej

* asystent kierownika kontraktu

* inżynier budowy

* kierownik robót elektrycznych

Aplikacje prosimy przesyłać do:

- b.jurczynski@introlenergo.pl

- j.obszanski@introlenergo.pl

 #praca #

Dostosowanie istniejących kotłów w EC „Mikołaj” do wymagań prawnych – Dyrektywy IED i Konkluzji BAT

29-04-2021

Spółka Introl-Energomontaż zawarła umowę z Węglokoks Energia ZCP Sp. z o. o. na realizację kontraktu pn. „Przebudowa kotłów węglowych w Elektrociepłowni Mikołaj na paliwo gazowe” w ramach projektu: „Dostosowanie istniejących kotłów w EC „Mikołaj” do wymagań prawnych – Dyrektywy IED i Konkluzji BAT”.

Całość inwestycji prowadzona będzie w systemie „pod klucz”.  

Inwestycja ma za zadanie osiągnięcie na kotłach OR-50, OR-32 i WR-15 standardów emisyjnych obowiązujących po wejściu w życie zaostrzonych standardów emisji zanieczyszczeń do powietrza tj. do standardów emisyjnych określonych w rozporządzeniu MŚ z dn. 1.03.2018r. oraz decyzji Komisji UE 2017/1442 z dn. 31.07.2017r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą PE i Rady 2010/75/UE (konkluzje BAT dla dużych źródeł spalania paliw).

Planowany termin zakończenia inwestycji - grudzień 2022

Zakończono budowę Elektrociepłowni w Mińsku Mazowieckim

11-01-2021

Introl-Energomontaż Sp. zo.o. w grudniu 2020r. zakończył realizację kontraktu pn. "Budowa elektrociepłowni w Mińsku Mazowieckim".

Inwestorem było Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z .o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

Celem tej inwestycji było zwiększenie efektywności przetwarzania energii pierwotnej poprzez wytwarzanie energii elektrycznej i energii cieplnej w skojarzeniu w wysokosprawnej kogeneracji oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych planowany jest na ok. 35tyś. ton równoważnika CO2/rok, a zmniejszenie zużycia energii pierwotnej szacuję się na co najmniej 113 724 GJ w skali roku.

W ramach inwestycji wybudowany został obiekt wyposażony w układ kogeneracyjny (CHP) w oparciu o dwa silniki gazowe. Energia elektryczna wyprodukowana z układu (6,41MW) będzie zasilała sieć elektroenergetyczną PGE Dystrybucja S.A. oraz będzie wykorzystywana na potrzeby własne obiektu. Energia cieplna (6,56MW) zasili system ciepłowniczy PEC.

Iwnestycja została dofinansowana ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ - Poddziałanie: 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji) oraz pożyczki komercyjnej ze środków  NFOŚiGW. Łączny koszt realizacji: 31 492 704 PLN.

W dniu 30 października 2020r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie wydał w drodze decyzji nr WEE/17818/346/W/DRE/2020/ESz koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w elektrociepłowni.

Od 12 listopada 2020r. włączono elektrociepłownię do eksploatacji i rozpoczęto stałą produkcję energii elektrycznej i ciepła.

W dniu 23.12.2020r. oddano obiekt do użytkowania.

Zapora w Raciborzu.

1-07-2020

Dnia 13 czerwca 2020 roku, w obecności Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w Raciborzu, uroczyście zakończono budowę zbiornika przeciwpowodziowego na Odrze.

Z dumą informujemy, że nasza firma wzięła udział w tym ambitnym projekcie. Wykonaliśmy system automatycznego sterowania i wizualizację pracy zapory.

Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Jeleniej Górze

23-06-2020

Introl-Energomontaż sp. z o.o. jako Lider konsorcjum Introl-Energomontaż/Ferox Energy Systems podpisał kolejną umowę na wybudowanie

nowej instalacji dla ECO Kogeneracja sp. z o.o.

Przedmiotem Inwestycji jest Budowa Żródła Wysokosprawnej Kogeneracji  o mocy elektrycznej 8MW oraz mocy cieplnej 7,5MW.

Inwestycja  przyczyni się do znacznego ograniczenia emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych oraz umożliwi Jeleniogórskiej Ciepłowni

produkcję ciepła w okresie letnim z pominięciem kotłów węglowych.

Termin wykonania zadania do 30 czerwca 2022r.

Wartość kontraktu: 29 990 000 + VAT

Konferencja Kogeneracja Wrocław

6-02-2020

W dniach 4-5 lutego br. we Wrocławiu odbyła się VII edycja Konferencji „Kogeneracja – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”, zorganizowana przez Wydawnictwo „Nowa Energia”.

Uczestników podczas panelu otwarcia konferencji przywitali: Paweł Szczeszek, Prezes Zarządu, Zespół Elektrociepłowni KOGENERACJA S.A. oraz Mariusz Marchwiak z Wydawnictwa „Nowa Energia”.

W ramach prezentacji omówiono profil i doświadczenie firmy Introl Energomontaż.

Główna tematyka wystąpienia poruszała czynniki mające wpływ na opłacalność instalacji wysokosprawnej kogeneracji na bazie silników gazowych.

Prezes Zarządu Stanisław Jurczyński został uhonorowany

20-12-2019

Prezes Zarządu Stanisław Jurczyński został uhonorowany wpisem do Encyklopedii Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej.

Publikacja została złożona i wydana przez BPH - British Publishing House Ltd.

Britishpedia to renomowany leksykon o ludziach sukcesu, nowoczesny serwis społecznościowy, w którym zebrano biografie znanych i odnoszących sukcesy osób.

Celem Encyklopedii Britishpedia jest pokazanie społeczeństwu, że działania człowieka są warte wysiłku, a ich efekty zostaną odpowiednio uhonorowane.

Jak mówi Prezes Jurczyński:
„dużo wymaga od siebie, stara się wymagać dużo od innych”.

Gratulujemy!