Szukamy pracowników

* projektant branży technologicznej

* inżynier budowy

* kierownik robót elektrycznych

* magazynier

 

 #praca #magazynier#

Dostosowanie istniejących kotłów w EC „Mikołaj” do wymagań prawnych – Dyrektywy IED i Konkluzji BAT

29-04-2021

Spółka Introl-Energomontaż zawarła umowę z Węglokoks Energia ZCP Sp. z o. o. na realizację kontraktu pn. „Przebudowa kotłów węglowych w Elektrociepłowni Mikołaj na paliwo gazowe” w ramach projektu: „Dostosowanie istniejących kotłów w EC „Mikołaj” do wymagań prawnych – Dyrektywy IED i Konkluzji BAT”.

Całość inwestycji prowadzona będzie w systemie „pod klucz”.  

Inwestycja ma za zadanie osiągnięcie na kotłach OR-50, OR-32 i WR-15 standardów emisyjnych obowiązujących po wejściu w życie zaostrzonych standardów emisji zanieczyszczeń do powietrza tj. do standardów emisyjnych określonych w rozporządzeniu MŚ z dn. 1.03.2018r. oraz decyzji Komisji UE 2017/1442 z dn. 31.07.2017r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą PE i Rady 2010/75/UE (konkluzje BAT dla dużych źródeł spalania paliw).

Planowany termin zakończenia inwestycji - grudzień 2022

Zakończono budowę Elektrociepłowni w Mińsku Mazowieckim

11-01-2021

Introl-Energomontaż Sp. zo.o. w grudniu 2020r. zakończył realizację kontraktu pn. "Budowa elektrociepłowni w Mińsku Mazowieckim".

Inwestorem było Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z .o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

Celem tej inwestycji było zwiększenie efektywności przetwarzania energii pierwotnej poprzez wytwarzanie energii elektrycznej i energii cieplnej w skojarzeniu w wysokosprawnej kogeneracji oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych planowany jest na ok. 35tyś. ton równoważnika CO2/rok, a zmniejszenie zużycia energii pierwotnej szacuję się na co najmniej 113 724 GJ w skali roku.

W ramach inwestycji wybudowany został obiekt wyposażony w układ kogeneracyjny (CHP) w oparciu o dwa silniki gazowe. Energia elektryczna wyprodukowana z układu (6,41MW) będzie zasilała sieć elektroenergetyczną PGE Dystrybucja S.A. oraz będzie wykorzystywana na potrzeby własne obiektu. Energia cieplna (6,56MW) zasili system ciepłowniczy PEC.

Iwnestycja została dofinansowana ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ - Poddziałanie: 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji) oraz pożyczki komercyjnej ze środków  NFOŚiGW. Łączny koszt realizacji: 31 492 704 PLN.

W dniu 30 października 2020r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie wydał w drodze decyzji nr WEE/17818/346/W/DRE/2020/ESz koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w elektrociepłowni.

Od 12 listopada 2020r. włączono elektrociepłownię do eksploatacji i rozpoczęto stałą produkcję energii elektrycznej i ciepła.

W dniu 23.12.2020r. oddano obiekt do użytkowania.

Zapora w Raciborzu.

1-07-2020

Dnia 13 czerwca 2020 roku, w obecności Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w Raciborzu, uroczyście zakończono budowę zbiornika przeciwpowodziowego na Odrze.

Z dumą informujemy, że nasza firma wzięła udział w tym ambitnym projekcie. Wykonaliśmy system automatycznego sterowania i wizualizację pracy zapory.

Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Jeleniej Górze

23-06-2020

Introl-Energomontaż sp. z o.o. jako Lider konsorcjum Introl-Energomontaż/Ferox Energy Systems podpisał kolejną umowę na wybudowanie

nowej instalacji dla ECO Kogeneracja sp. z o.o.

Przedmiotem Inwestycji jest Budowa Żródła Wysokosprawnej Kogeneracji  o mocy elektrycznej 8MW oraz mocy cieplnej 7,5MW.

Inwestycja  przyczyni się do znacznego ograniczenia emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych oraz umożliwi Jeleniogórskiej Ciepłowni

produkcję ciepła w okresie letnim z pominięciem kotłów węglowych.

Termin wykonania zadania do 30 czerwca 2022r.

Wartość kontraktu: 29 990 000 + VAT

Konferencja Kogeneracja Wrocław

6-02-2020

W dniach 4-5 lutego br. we Wrocławiu odbyła się VII edycja Konferencji „Kogeneracja – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”, zorganizowana przez Wydawnictwo „Nowa Energia”.

Uczestników podczas panelu otwarcia konferencji przywitali: Paweł Szczeszek, Prezes Zarządu, Zespół Elektrociepłowni KOGENERACJA S.A. oraz Mariusz Marchwiak z Wydawnictwa „Nowa Energia”.

W ramach prezentacji omówiono profil i doświadczenie firmy Introl Energomontaż.

Główna tematyka wystąpienia poruszała czynniki mające wpływ na opłacalność instalacji wysokosprawnej kogeneracji na bazie silników gazowych.

Prezes Zarządu Stanisław Jurczyński został uhonorowany

20-12-2019

Prezes Zarządu Stanisław Jurczyński został uhonorowany wpisem do Encyklopedii Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej.

Publikacja została złożona i wydana przez BPH - British Publishing House Ltd.

Britishpedia to renomowany leksykon o ludziach sukcesu, nowoczesny serwis społecznościowy, w którym zebrano biografie znanych i odnoszących sukcesy osób.

Celem Encyklopedii Britishpedia jest pokazanie społeczeństwu, że działania człowieka są warte wysiłku, a ich efekty zostaną odpowiednio uhonorowane.

Jak mówi Prezes Jurczyński:
„dużo wymaga od siebie, stara się wymagać dużo od innych”.

Gratulujemy!

Umowa Konsorcjum IEN-FES-TSA

12-12-2019

W dniu 02.12.2019r. pomiędzy Konsorcjum Introl-Energomontaż Sp. z o. o. – Ferox Energy Systems Sp. z o. o., a spółką Tarczyński S.A. została podpisana umowa pn. „Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o silniki gazowe o mocy elektrycznej 8 MW z możliwością produkcji chłodu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Ujeźdźcu Małym”.
Głównym celem projektu, polegającego na budowie elektrociepłowni gazowej o zainstalowanej mocy 16,68 MW, w tym 8,05 MW energii elektrycznej i 8,63 MW cieplnej zlokalizowanej w Ujeźdźcu Małym, jest zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Tarczyński S.A. oraz poprawa jakości powietrza, poprzez wprowadzenie produkcji ciepła w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej i ciepła.
Termin zakończenia inwestycji planowany jest na luty 2021r.

Forum Energii Jądrowej

20-11-2019

W dniu 20.11.2019, Wiceprezes Zarządu naszego przedsiębiorstwa - Pan Zbigniew Juroszek, wraz z Prezesem Zarządu firmy IB Systems - Panem Tomaszem Filipiakiem oraz Wiceprezesem Zarządu spółki i4Tech - Panem Markiem Białeckim, wzięli udział w Polsko - Amerykańskim Forum Energii Jądrowej, zorganizowanym przez Ministerstwo Rozwoju oraz Ambasadę USA w Polsce.

W pierwszej części imprezy przedstawiciele rządu RP potwierdzili determinację naszego kraju do jak najszybszego rozwoju energetyki jądrowej, a wiodące w tym sektorze firmy amerykańskie zadeklarowały zamiar wsparcia tej inicjatywy oraz wielką otwartość na współpracę ze specjalistycznymi firmami z Polski.

W drugiej części "Forum", w trakcie rozmów bilateralnych, grupa Introl została przedstawiona firmom Bechtel, Westinghouse, General Electric oraz Emerson. Dotychczasowe sukcesy naszej grupy kapitałowej, zrobiły na amerykańskich gościach bardzo pozytywne wrażenie, a przedstawione im spółki zostały uznane za idealnych wykonawców instalacji pomocniczych.

Budowa elektrociepłowni w Mińsku Mazowieckim

19-04-2019

Dnia 27.03.2019 została podpisana umowa pomiędzy Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, a konsorcjum firm Introl-Energomontaż Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie i Ferox Energy Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na realizację zadania pn.: Budowa elektrociepłowni w Mińsku Mazowieckim”

Przedmiotem Umowy jest kompleksowa realizacja obiektu elektrociepłowni gazowej (EC) zlokalizowanej w Mińsku Mazowieckim, wyposażonej w dwa gazowe wysoko sprawne bloki kogeneracyjne każdy o wyjściowych parametrach: mocy elektrycznej około 3,3 MW i mocy cieplnej około 3,1 MW oraz akumulator ciepła o pojemności około 38,2 GJ. Elektrociepłownia będzie opalana gazem wysokometanowym (typ „E”). Wytworzona energia elektryczna będzie przekazywana do sieci elektroenergetycznej operatora systemu dystrybucyjnego za pośrednictwem linii kablowej 15kV, wytworzone ciepło będzie przekazywane do sieci ciepłowniczej. Planowany termin zakończenia inwestycji: 06.2020r.

VIII Konferencja Techniczna w Rybniku

15-12-2018

III Konferencja Techniczna w Rybniku – Nowoczesne Ciepłownie i Elektrociepłownie. w dniach 17-18 stycznia w Rybniku odbyła się konferencja techniczna poświęcona tematyce kogeneracji. Introl – Energomontaż, jako firma posiadająca duże doświadczenie i silną pozycję w tym sektorze, brała w niej czynny udział. Nasz pracownik Paweł Kozak wygłosił przemówienie.

Prezentacja na wstępie miała na celu krótkie przedstawienie Grupy Introl oraz jej wiodącej spółki Introl Energomontaż oferującej usługi w branży energetycznej . Prezentacja poruszała tematykę kogeneracji gazowej i możliwość jej realizacji w oparciu o różne technologie. Dla układów opartych na tłokowych silnikach gazowych pokazano przykładowe analizy opłacalności oraz poruszono tematykę sprawności rzeczywistych silników, które nieznacznie różnią się od poziomów podawanych w kartach katalogowych producentów jednostek. Bazując na przykładowym wykresie uporządkowanego zapotrzebowania na ciepło pokazano idee doboru silnika dla klasycznych ciepłowni oraz omówiono problem nierównomierności dobowego zapotrzebowania na cwu latem. Na przykładzie realizowanej przez Introl Energomontaż inwestycji pokazano koncepcję pracy małego akumulatora ciepła wraz z silnikiem gazowym jako źródłem ciepła. Przedstawiono również kilka obiektów referencyjnych spółki Introl-Energomontaż.

Jesteśmy w trakcie realizacji inwestycji w ECO Malbork

13-12-2018

Inwestycja na ECO Malbork obejmuje zabudowę dwóch agregatów prądotwórczych z pomieszczeniami dźwiękoszczelnymi.
Budynek składa się z pomieszczeń:

– dwóch niezależnych hal silników, odseparowanych od siebie ścianą
– pompowni wraz z wymiennikownią
– rozdzielni 0,4kV
– rozdzielni 15kV
– dwóch pomieszczeń transformatorów blokowych
– pomieszczenia transformatora potrzeb własnych

Silnik jest zasilany gazem ziemnym.
Dane silników:
Producent: Jenbacher typ JMS 612GS-N.LC
Moc Elektryczna przy 100% obciążeniu: 2004kW
Moc cieplna do wykorzystania łącznie z odbiorem ciepła ze spalania: 1909kW.

W skład pracy silnika wchodzą instalacje technologiczne:

 • Układ odzysku ciepła – wykorzystuje ciepło z płaszcza silnika, oleju oraz Intercoolera I-st..
 • Instalacja awaryjnego zrzutu ciepła – odprowadza do otoczenia ciepła niewykorzystanego przez obieg grzewczy aby nie przekroczyć max. temperatury na zasilaniu silnika (73 st. C).
 • Instalacja chłodzenia Intercoolera ( II stopnia).
 • Instalacja olejowa – agregat wyposażony jest w system automatycznego dopełniania olejem smarnym.
 • Instalacja odprowadzania spalin – zakończona tłumikami (w tym przypadku pełnia role także kominów)
 • Instalacja wyprowadzania ciepła – odbieranie ciepła z chłodzenia oleju, płaszcza silnika, intercoolera kierowane jest do wymienników płytowych, natomiast spaliny kierowane są do wymiennika spaliny/woda.
 • Instalacja gazowa – doprowadzenie medium do silników
 • Instalacja wentylacyjna – pomieszczeń agregatów, pompowni(wymiennikowni), pomieszczeń elektrycznych.

Agregat kogeneracyjny
Pomieszczenie wymiennikowni(pompowni)

chłodnie ( instalacja awaryjnego zrzutu ciepła, instalacja chłodzenia Intercoolera)
układ wentylacyjny pomieszczenia agregatów kogeneracyjnych.
Układ odprowadzenia spalin. Na zdjęciu widoczne tłumiki(na konstrukcjach) oraz wymienniki ciepła(spaliny/woda) i diwertery
Pomieszczenia elektryczne ( szafy sterownicze oraz transformator dla potrzeb własnych).

Obiekt agregatów kogeneracyjnych w ECO Malbork

Jesteśmy w trakcie realizacji inwestycji w ECO Tarnobrzeg

5-12-2018

Przedmiotem całej inwestycji jest zabudowa dwóch agregatów prądotwórczych w projektowanym budynku technologicznym. Budynek składa się z następujących pomieszczeń:

 • dwóch niezależnych hal silników, odseparowanych od siebie ścianą
 • pompowni wraz z wymiennikownią
 • rozdzielni 0,4kV
 • rozdzielni 15kV
 • dwóch pomieszczeń transformatorów blokowych
 • pomieszczenia transformatora potrzeb własnych

Agregaty kogeneracyjne znajdować będą się w pomieszczeniach dźwiękoszczelnych.
Silniki zasilane będą gazem ziemnym GZ-50.
W skład zespołu agregatu wchodzić będą:

 • układ odzysku ciepła od wody chłodzącej: płaszcz silnika, układ olejowy i chłodzenia spalin
 • układ chłodzenia międzystopniowego mieszanki paliwa
 • awaryjny układ chłodzenia silnika z chłodnicą woda powietrze
 • układ chłodzenia mieszanki paliwowo – powietrznej po II stopniu ( ciepło tracone )
 • układ smarowania
 • układ odprowadzenia spalin
 • linia gazowa
 • układ wentylacji i powietrza do spalania
 • system detekcji gazu
 • system wykrywania zagrożenia pożarowego


Charakterystyka agregatów prądotwórczych :

 • producent: GE Jenbacher
 • typ: JMS 616 GS-N.L
 • moc elektryczna przy 100% obciążeniu : 2 681 kW
 • moc cieplna do wykorzystania łącznie z odbiorem ciepła ze spalin: 2 615 kW
 • zużycie gazu przy 100% obciążeniu:628 Nm3/h (przy mocy cieplnej doprowadzonej w 1 Nm3 paliwa = 9,5 kWh/Nm3 )
 • sprawność elektryczna: 44,9%


Charakterystyka silnika:

 • cykl pracy : 4-suwowy
 • liczba cylindrów : 16 V
 • obroty silnika : 1500 obr./min
 • jednostkowe zużycie oleju : 0,55 kg/h
 • ciśnienie gazu na wlocie do ścieżki gazowej: min 1000 mbar (1bar)
 • masowe zapotrzebowanie powietrza do spalania: 11773 Nm3/h (15215kg/h)
 • przepływ spalin suchych: 14700 kg/h
 • przepływ spalin mokrych: 15628 kg/h
 • temperatura spalin za wymiennikiem: ∼100°C
 • temperatura spalin przed wymiennikiem: 339°C


Charakterystyka generatora prądu:

 • producent generatora : AVK
 • typ generatora: DIG 142e/4
 • napięcie generatora: 6 300 V
 • moc nominalna przy cos φ=1,0 : 2 681 kW
 • częstotliwość : 50 Hz
 • klasa zabezpieczenia : IP 23
 • współczynnik sprawności przy cos φ=1,0 : 97,7 %
 • chłodzenie generatora : powietrzem

Ciężar łączny w czasie pracy : silnik 31 800 kg + generator 10 250 kg